سمپوزیم‌ها، گفت‌وگوها، منابع آموزشی و برنامه‌ها

پوهنتون کاردان به عنوان نهاد تحول پذیر در توسعه پایدار افغانستان برای ایجاد دانش جدید، به اشتراک گذاشتن تجربیات و ایجاد روابط جهت نهادینه سازی پایداری در همه‌‌ی فعالیت ها و برنامه های جدید ملی و بین المللی را راه اندازی می‌کند.