برنامه های آینده


    Jul 14 2018

    تعمیر پروان دو، منزل چهارم اطاق نمبر ۴۰۳

    Jun 03 2018

    پوهنتون کاردان

اخبار


بیش از هفتاد محصل رشته اقتصاد پوهنتون کاردان از موزیم ملی افغانستان دیدن کردند

نخستین رقابت شبکه‌سازی کمپیوتر در پوهنتون کاردان برگزار شد

نخستین گفتمان محصلان برنامه ماستری روابط بین‌الملل پوهنتون کاردان برگزار شد