برنامه های آینده


    Jan 24 2019

    پوهنتون کاردان

    Jan 17 2019

    پوهنتون کاردان

    Jan 15 2019

    پوهنتون کاردان

اخبار


محصلان پوهنځی حقوق آموزش‌های بررسی محل واقعه جرم را آموختند

محصلان علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در سمیناری پیرامون روند صلح اشتراک کردند

بیش از 210 محصل از برنامه اساسات زبان انگلیسی فارغ شدند