برنامه های آینده


    Jul 14 2018

    تعمیر پروان دو، منزل چهارم اطاق نمبر ۴۰۳

    Jun 03 2018

    پوهنتون کاردان

اخبار


پوهنتون کاردان اعتبار ملی اکادمیک خود را از وزارت تحصیلات عالی بدست آورد

برنامه آشنایی با پوهنتون کاردان برای محصلان جدیدالشمول برگزار شد

هفته استقبال از محصلان جدیدالشمول برگزار می‌شود