برنامه های آینده


    Jan 28, 2019

    شعبه ماستری پوهنتون کاردان

    Jan 28, 2019

    تالار کنفرانس‌های پوهنتون کاردان

    Jan 24, 2019

    پوهنتون کاردان

اخبار


رقابت پُلِ ماکارونی میان محصلان رشته انجنیری سیول برگزار شد

نخستین نمایشگاه عکاسی حرفوی محصلان ژورنالیزم برگزار شد

کمپاین "یک هدیه، یک لبخند" موفقانه به پایان رسید