اخبار | نمایش تمامی اخبار


پوهنتون کاردان میزبان کارگاه آموزشی زنان در رسانه بود

پوهنتون کاردان در همکاری با نهاد نسل مثبت (G+)، انستیتوت Français d'Afghanistan (IFA)، امور فرهنگی سفارت فرانسه، نهاد حامی از رسانه آزاد افغانستان - نی، و کمیته مصونیت خبرنگاران افغانستان کارگاه آموزش...

دیپارتمنت انجنیری سیول پوهنتون کاردان رقابت سالانه Popsicle Stick Bridge را برگزار کرد

دیپارتمنت انجنیری سیول پوهنتون کاردان با همکاری انجمن انجنیری این پوهنتون اولین دور رقابتPopsicle Stick Bridge را به تاریخ 9 دلو 1398 در شعبه تایمنی برگزار نمود.

این رقابت به عنوان یک ر...

برنامه های آینده | نمایش تمامی برنامه هابورسیه های آکادمی هنرهای دیجیتال (DAA)

    Mar 15 2020

    دوشنبه، تاجکستان

نمایشگاه کاریابی

    Nov 13 2019

    سالون کنفرانس های شعبه تایمنی

برنامه رهبران نوظهور

    Oct 24 2019

    شعبه ماستری پوهنتون کاردان، صنف 301

در رسانه ها | نمایش تمامیDec 19, 2019

گزارش صدای امریکا از جریان نمایشگاه عکاسی و نقاشی توسط محصلان دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنتون کاردان