شرایط پذیرش

ارسال مدارک زیر و تکمیل نمودن فورم درخواستی برای ثبت نام ضروری می‌باشد.

  • شهادت نامه صنف دوازدهم، تأیید شده وزارت معارف برای متقاضیان برنامه‌های لیسانس
  • دیپلوم و ترانسکرپت، تأیید شده وزارت تحصیلات عالی برای متقاضیان برنامه‌های ماستری
  • خلص سوانح
  • بیانیه شخصی
  • نمونه مقالۀ علمی (در صورت نیاز)
  • کاپی تذکره
  • چهار قطعه عکس به سایز پاسپورت