تبدیلی محصلان

پوهنتون کاردان درخواست تبدیلی محصلان را از پوهنتون های معتبر ملی و بین المللی می‌پذیرد. درخواست تبدیلی از پوهنتون های فاقد اعتبار اکادمیک پذیرفته نمی شود. همچنان تنها محصلانی که در درجه Bو بالاتر از آن باشند، واجد شرایط تبدیلی به پوهنتون کاردان می‌باشند. برای برنامه های که در پوهنتون کاردان تدریس نمی‌شود، درخواست های تبدیلی پذیرفته نمی‌شود.

محصلان که مایل به ادامه دروس شان در پوهنتون کاردان هستند و می‌خواهند در خواست تبدیلی کنند، مکلف به تکمیل نمودن مراحل و شرایط تبدیلی وزارت تحصیلات عالی و ارسال ترانسکرپت شان به پوهنتون کاردان می‌باشند.

پوهنتون کاردان تبدیلی محصلان پوهنتون های معتبر، که نیم دوره تحصیلی شان باقیمانده باشند را می‌پذیرد. بنابراین برای واجد شرایط بودن به تبدیلی، محصلان باید حداقل نیم از دوره تحصیلی باقیمانده خود را در پوهنتون کاردان فرا گیرند.

انتقال کریدیت های درسی از موسسات تحصیلات نیمه عالی

در برخی از رشته ها مانند ژورنالیزم و ارتباطات عامه، اداره تجارت، کمپیوتر ساینس و انجنیری سیول؛ تبدیلی از موسسات تحصیلات نیمه عالی معتبر به پوهنتون کاردان پذیرفته می‌شود، ولی باید درجه تبدیل کننده گان B یا بالاتر باشد. همچنان مضامین درسی و تعداد کریدیت های درسی محصلان که درخواست تبدیلی می‌دهند مطابق نصاب درسی پوهنتون کاردان بوده و توسط دیپارتمنت ها تنظیم و تایید شود.

دریافت کریدیت های درسی از پوهنتون های بین المللی

تبدیلی محصلان از پوهنتون های بین المللی به پوهنتون کاردان، تابع شرایط ذیل است:

 • ارائه ترانسکرپت نمرات و شرح مضامین که فرا گرفته اند
 • زبان تدریسی پوهنتون کاردان انگلیسی است و تمام اسناد و معلومات ها نیز باید به زبان انگلیسی ارایه شود
 • محصلان پوهنتون های معتبر باشند
 • کریدیت های درسی نهاد های که در درجه اول روی آموزش فنی و مسلکی متمرکز شده است، معمولاً قابل انتقال نیستند
 • داوطلبان تمام معیارهای پذیرش در پوهنتون کاردان را رعایت نمایند

پس از رعایت شرایط ذکر شده، دفتر پذیرش و شمولیت و دیپارتمنت ها مضامین درسی محصلان را که قصد تبدیلی به پوهنتون کاردان را دارند، را ارزیابی می نمایند. در صورت مطابقت نداشتن با نصاب درسی پوهنتون کاردان به طور کلی تبدیلی پذیرفته نمی‌شود.

انتقال کریدیت های درسی محصلان بخش های مسلکی و فنی

به طور کلی مضامین رشته های مسلکی و فنی یا شغلی قابل انتقال به پوهنتون کاردان نیست.

پذیرش از برخی مضامین

زمانی بعضی از مضامین محصلان که در پوهنتون قبلی شان خوانده اند پذیرفته می‌شود که محتوای درسی آن شبیه به مطالب درسی پوهنتون کاردان لازم باشد. در صورت معافیت، محصلان ملزم به اخذ مضامین متذکره نبوده بلکه مضامین جایگزین آنرا برای تکمیل پروگرام اخذ می نماید. مضمون معافیت شده بحیث "EX" با نتیجه ( کامیابی یا ناکامی) در ترانسکریپت درج می‌گردد. برای معافیت از یک مضمون مشخص، محصل باید فورم درخواستی برای معافیت را از طریق دیپارتمنت های مربوطه شان در جریان دو هفته اول شروع سمستر اخذ و تکمیل نمایند.

محصلان که خواستار پذیرش برخی از مضامین شان می‌شوند، نکات زیر را باید در نظر بگیرند.

 • متقاضی در حال حاضر باید در ثبت و راجستر پوهنتون کاردان باشند
 • پذیرش برخی از مضامین باید برای یک سند تحصیلی یا حرفه ای معادل باشد
 • معافیت فقط برای افرادی که در پنج سال گذشته اسناد تحصیلی خویش را دریافت کرده اند، در نظر گرفته می شود.

پوهنتون كاردان ممكن است از افرادی که خواستار پذیرش از برخی از مضامین مشخص می ‌شوند، امتحان اخذ کند.

 • حداکثر چهار مضمون قابل پذیرش است، محصلان برای پروژه های تحقیقاتی و یا مونوگراف های تحقیق مورد معافیت قرار نخواهند گرفت.
 • پذیرش مضامین یک محصل از سوی پوهنتون در GPA آنها کمک نمی کند.
 • پوهنتون برای مضامین پذیرش شده درخواست پرداخت هزینه نمی‌کند.

پروسه تبدیلی محصلان از پوهنتون های داخلی

 • دریافت فورم تبدیلی را از وزارت تحصیلات عالی
 • تأییدی پوهنتون که هم اکنون محصل برحال هستند
 • دریافت تأییدی از پوهنتون کاردان
 • ارسال فورم تبدیلی به وزارت تحصیلات عالی، وزارت تحصیلات عالی فورم تبدیلی محصلان را ارزیابی نموده و در صورت تأیید، محصل به پوهنتون کاردان معرفی می شود
 • تعداد کریدیت های محصل توسط معاونت امور محصلان می شود و محصلان براساس تعداد کریدیت های که تکمیل نموده اند در پوهنتون کاردان ثبت نام می شوند.

پروسه تبدیلی و انتقال کریدیت های درسی محصلان از پوهنتون بین المللی

پروسه تبدیلی و انتقال کریدیت های درسی محصلان از پوهنتون های بین المللی توسط وزارت تحصیلات عالی مدیریت می شود. محصلان که مایل به انتقال کریدیت های درسی شان از سایر پوهنتون های معتبر بین المللی هستند، برای انتقال کریدیت ها درسی خویش می توانند درخواستی شان را به وزارت تحصیلات عالی ارائه دهند. وزارت تحصیلات عالی، اسناد آنها را ارزیابی کرده و آنها از طریق مکتوب رسمی به پوهنتون کاردان معرفی می شوند.

تبدیلی و انتقال کریدیت های درسی محصلان چهارده پاس

پوهنتون کاردان تبدیلی و انتقال کریدیت های درسی محصلان را از سایر نهاد های نیمه عالی دولتی قبول کرده و محصل در همان رشته که تحصیل کرده پذیرفته می شود. فارغ التحصیلان چهارده پاس برای پذیرش در پوهنتون کاردان نیازمند انجام موارد زیر هستند:

 • باید فیصدی نمرات ترانسکرپت چهارده پاس شان 80٪ یا بالاتر باشد
 • ارائه دیپلوم و ترانسکرپت تایید شده از سوی وزارت تحصیلات عالی
 • امتحان ورودی پوهنتون کاردان را با موفقیت سپری نمایند