صفحه اصلی / مرکز موفقیت محصلان / بورسیه ها و کمک های مالی

بورسیه ها و کمک های مالی

هدف از این کمک هزینه تحصیلی مساعدت به هر دانش آموز واجد شرایط است که به طور کامل برای سال تحصیلی ۲۰۱۷ در پوهنتون کاردان ثبت نام کرده و نیازبه همکاری مالی دارد . کمک هزینه تحصیلی برای سمسترهای بهاری و خزانی قابل دسترس می باشد. بر اساس ماهیت نیازهای محصلان ، برای برخی از آنان درتخصیص بودیجه بورسیه ها و کمک های مالی حق تقدم داده خواهد شد.

دفتر بورسیه ها و کمک های مالی کاردان کمک های درنظرگرفته شده را برای آن عده محصلانی که واجد شرایط بوده و معیارات استفاده از این کمک ها را دارا می باشند پیشکش می کند. پوهنتون کاردان کمک های مالی را در قالب کمک هزینه تحصیلی، بورسیه و مساعد ساختن کارآموزی عملی مهیا می سازد. دفتر بورسیه و کمک های مالی درخواست هارا در آغاز هرسمستر به دست می آورند. روند اخذ درخواست ها برای مدت یک ماه از شروع سمستر برای محصلان موجود و جدیدالشمولان باز می باشد. سالانه برای محصلان موجود و جدیدالشمول در مجموع بیست میلیون افغانی اختصاص داده می شود.

روند کاری طوری است که برای محصلان موجود و جدیدالشمول فورم درخواست کمک هزینه تحصیلی باید خانه پری گردد. برای محصلان موجود ،‌ دفتر بورسیه ها و کمک های مالی پوهنتون کاردان تغییرات برای واجد شرایط بودن محصل را مرور نموده تصمیم اتخاذ می نماید. اگر شرایط محصلان موجود بازهم با معیارات پوهنتون کاردان برای ارایه کمک های درنظرگرقته شده ، مطابقت داشته باشد، کمک ها برای شان ادامه می یابد درغیر آن امکان دارد محدود یا قطع شود. محصلان جدید الشمول بعد از تسلیم دهی درخواست برای مصاحبه فراخوانده می شوند تا واجد شرایط بودن شان از نزدیک مورد ارزیابی قرارگیرد.

اسناد محصلان برای تصمیم گیری نهایی به کمیته بورسیه و کمک های مالی پوهنتون کاردان راجع می گردد و دفتر بورسیه ها و کمک های مالی پس از تصمیم کمیته، اجراات لازم را به عمل می آورد. شما می توانید فورم درخواست برای کمک های مالی را از دفتر بورسیه ها و کمک های مالی پوهنتون کاردان واقع چهارراهی پروان - ۲ به دست آرید و پس از خانه پری آنرا به همان دفتر تسلیم دهید.


احسان الحق حقجو

مسول، بورسیه ها و کمک های مالی

e.haqjo@kardan.edu.af


دانلود برگه معلوماتی


اخبار


هیئت عالی رتبه وزارت تحصیلات عالی از امکانات و سهولت های پوهنتون کاردان در بخش تکنالوژی معلوماتی بازدید نمود

هیئت عالی رتبه وزارت محترم تحصیلات عالی که شامل داکتر عمر خاوری مشاور امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی، شکریه جمال رییس تکنالوژی معلوماتی و شماری از اس...

از چهل بهترین زیر سن چهل 2019 پوهنتون کاردان تقدیر شدند

پوهنتون کاردان طی یک مراسم با شکوه از برنده گان برنامه رقابتی چهل بهترین زیر سن چهل 2019 تقدیر نمود. در این مراسم آقای روئین رحمانی، بنیانگذار و رییس ...

گردهمایی سالانه سفیران و انجمن های محصلان پوهنتون کاردان برگزار شد

گردهمایی سالانه انجمن های محصلان و سفیران پوهنځی های پوهنتون کاردان به تاریخ 9 عقرب 1398 با اشتراک محترم میرویس نهضت رییس اجرایی پوهنتون کاردان، اعضا ...