روند اخذ بورسیه ها و کمک های مالی

پوهنتون کاردان متعهد است تا زمینه تحصیلات عالی را برای تمام اقشار جامعه صرف نظر از وضعیت مالی شان فراهم نماید. روند اخذ این کمک های مالی در بر‌گیرنده مراحل زیر می‌باشد:

ارسال درخواست

محصلان درخواست و تمام اسناد و مدارک مورد نیاز خویش را تا مهلت اعلام شده به دیپارتمنت های مربوطه شان ارائه دهند.

بررسی درخواستی

درخواستی متقاضی توسط روئسای دیپارتمنت های مربوطه مطالعه و بررسی می‌شود و دریافت کنندگان کمک های مالی برای گزینش نهایی به دفتر معاون علمی فرستاده می شود.

گزینش نهایی و اطلاع رسانی

دفتر معاون علمی گزینش نهایی را اعلام می‌کند و نتیجه درخواستی محصلان برای کمک مالی از طریق پورتال محصلان برای شان اطلاع رسانی می‌شود.