برنامه های ماستری

پوهنتون کاردان برنامه های ماستری را در در رشته های اداره تجارت، روابط بین الملل، مدیریت پروژه و مدیریت پروژه های ساختمانی ارائه می دهد. رشته های موجود، شرایط پذیرش و سایر معلومات مورد نیاز را در مورد برنامه های ماستری را در بخش زیر مرور نمایید.