صفحه اصلی / برنامه های ماستري / ماستری در روابط بین الملل

ماستری در روابط بین الملل

پوهنتون کاردان همواره تلاش ورزیده است تا برتری علمی و اکادمیک را با معرفی برنامه های جدید علمی تحقق بخشد. بدین لحاظ اینک برنامه ماستری روابط بین الملل معرفی میگردد.


اهداف برنامه

به عنوان محقق با تجزیه و تحلیل موضوعات در این رشته، نقش مؤثری در تصمیم گیری، طرح پالیسی ها و فعالیت های نهادهای دیپلوماتیک داشته باشند.

به عنوان استاد روابط بین الملل در پوهنتون ها و مؤسسات تحصیات عالی، دانش و تجارب خویش را با نسل جوان شریک نمایند.

از مسایل و اوضاع موجود در سطح منطقه و جهان آگاهی داشته و در عرصهٔ طرح استراتیژی های ملی کار نمایند.

با اندوختن دانش و کسب مهارت های لازم در سازمان های مختلف ملی و بین المللی کار نمایند.

به طرح و تحلیل پالیسی های اقتصادی و دیپلوماتیک بین المللی بپردازند.

به عنوان مدیر و کارشناس در طرح و شکل دهی ستراتیژی روابط خارجی کشور نقش مهمی ایفا نمایند.


ساختار اکادمیک

دورهٔ ماستری روابط بین الملل دارای دو رشتهٔ «تجارت بین الملل و توسعهٔ اقتصادی » و «صلح و حل منازعات » می باشد. دوره ماستری برای محصلان که از عین رشته هستند ۲سال و برای محصلان خلاف رشته دو نیم سال به صورت حضوری برگزار میگردد.اما محصلان خلاف رشته مکلف به تکمیل نمودن ۶۰ کریدت می باشند که به شکل ذیل تقسیم بندی شده است


کتگوری مضامین تعداد کریدت ها
دروس پیش نیاز ۱۸ کریدت
اساسی ۲۴ کریدت
تخصصی (اختیاری) ۱۲ کریدت
تیزس ۶ کریدت

واحدهای درسی برای محصلان عین رشته ۴۲ کریدت است که به شکل ذیل تقسیم بندی گردیده است


کتگوری مضامین تعداد کریدت ها
اساسی ۲۴ کریدت
تخصصی (اختیاری) ۱۲ کریدت
تیزس ۶ کریدت


ساختار فیس

فیس دورهٔ ماستری روابط بین الملل برای محصلان عین رشته ۴۲۰۰۰۰ و برای محصلان خلاف رشته ۵۴۰۰۰۰ افغانی می باشد.ساختار فیس برای محصلان خلاف رشته


فیس داخله
فیس تعداد سمسترها مجموع
۳۰۰۰ ۵ ۱۵۰۰۰
فیس برنامه
فیس فی کریدت تعداد کریدت ها مجموع
۹۰۰۰ ۶۰ ۵۴۰۰۰۰
اوسط ماهانهٔ فیس
۱۸۰۰۰

ساختار فیس برای محصلان عین رشته


فیس داخله
فیس تعداد سمسترها مجموع
۳۰۰۰ ۴ ۱۲۰۰۰
فیس برنامه
فیس فی کریدت تعداد کریدت ها مجموع
۱۰۰۰۰ ۴۲ ۴۲۰۰۰۰
اوسط ماهانهٔ فیس
۱۷۵۰۰