گزارش تاثیرگذاری پوهنتون کاردان

پوهنتون کاردان خرسند است که گزارش تأثیرگذاری سال‌های 2014 تا 2018 خویش را که مروری بر فعالیت‌ها و دستاوردهای این پوهنتون در چهار حوزه: اقتصاد، جامعه، فرهنگ و محیط زیست می‌باشد، ارائه می‌دهد. این گزارش بازتاب تعهد پوهنتون کاردان در عرصه پایداری است و تعهد بی قید و شرط پوهنتون کاردان را در زمینه ارتقای فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و محیط زیست نشان می‌دهد.