مرکز موفقیت محصلان

مرکز موفقیت محصلان پوهنتون کاردان اولین برنامه پیشتاز متمرکز محصلان در افغانستان است. این مرکز به محصلان و فارغان ما کمک می کند تا برتری فردی و حرفه ای را بدست آورند. این مرکز یک کانون آموزشی و تقویت برنامه های درسی است که هدف آن کمک به محصلان و فارغان است تا بیشتر مفید، موثر و موفق باشند.

با همکاری با هیئت علمی و دیگر دفتر های پوهنتون، ما اطمینان می دهیم که محصلان و فارغان ما از لحاظ تحصیلی و حرفه ای پیشرفت می کنند. در زیر مجموعه خدماتی معرفی گردیده است که از طریق مرکز موفقیت محصلان ارائه میشود: