معیارها برای واجدشرایط بودن

محصلان برحال پوهنتون کاردان و محصلان متوقع که بتوانند شرایط پذیرش برای برنامه‌های لیسانس و فوق لیسانس را تکمیل کنند، می‌توانند از همکاری‌های مالی پوهنتون کاردان بهره‌مند شوند. در آغاز هر سمستر یا سال تحصیلی، محصلان باید برای به دست آوردن همکاری مالی، با تسلیم نمودن فورم درخواستی به دفتر کمک‌های مالی پوهنتون، درخواست بدهند. همکاری مالی ممکن است گاهی کم و گاهی زیاد شود و این بستگی به شرایطی چون تغییر در وضعیت مالی محصلان دارد و این نوسان‌ها سالانه یا سمستروار خواهد بود.

معیار واجدشرایط بودن برای بورسیۀ لیاقت‌محور

محصلانی که معیارهای زیر را تکمیل کنند، می‌توانند ازین بورسیه ها مستفید شوند:

 • محصل باید فورم بورسیۀ پوهنتون کاردان را تکمیل کند.
 • ۹۸ فیصد نمرات در سمستر قبلی، برای محصل لیسانس.
 • ۹۵ فیصد نمرات در سمستر قبلی، برای محصل فوق لیسانس
 • حداقل ۷۵ فیصد حاضری در سمستر قبلی.
 • داشتن GPA ۴.۰ در سمستر قبلی و حداقل ۳.۸ در کل (CGPA)
 • به محصلانی که در فعالیت‌های اجتماعی بیشتر سهم می‌گیرند، اولویت داده خواهد شد.

شرایط دریافت کمک مالی

محصلانی که شرایط زیر را تکمیل کنند، می‌توانند از بورسیه ها تحصیلی بهرمند شوند:

برای محصلان جدید الشمول:

 • درخواست برای دریافت کمک مالی از طریق خانه پری فورم درخواسـتی
 • تکمیل تمام اسـناد برای شـمولیت در پوهنتون
 • داشتن استعداد و دستاورد های علمی، فرهنگی و ورزشی
 • متقاضی باید معیارهای بخش پذیرش را برای برنامه تحصیلی خود در نظر بگیرند

برای محصلان برحال :

 • انتخاب حد اقل 15 کریدت در سمسـتر
 • عـدم جریمه بخاطـر تأخیر در پرداخت فیس
 • پیشـرفت تحصیلـی رضایت بخش با داشتن حداقل 3 GPA
 • داشـتن حد اقل 85 ٪ حاضری در سمسـتر قبلی
 • داشتن دستاورد های تحقیقی و خدمات عامه