تحقیق برای توسعه پایدار

محققان ما در پوهنتون کاردان به طور خستگی ناپذیری در تلاش اند تا از طریق تحقیق در چهار رشته علوم اقتصادی و مدیریت، علوم اجتماعی و انسانی، انجنیری و تکنالوژی، و حقوق، با چالش های دنیای واقعی مقابله کنند و تأثیرات و خدمات پایدار به جهان فراهم کنند.