عضویت و همکاری‌های بین المللی

پوهنتون کاردان با درک این که چالش‌های جهانی توسعه پایدار به همکاری و اقدامات جمعی نیاز دارد، با بسیاری از شبکه‌های ملی، منطقه‌ای و بین المللی برای ارتقا توسعه پایدار و به اشتراک گذاشتن بهترین روش در هر کاری که انجام می‌دهیم، شریک است.