پوهنتون کاردان عضویت شبکه راه حل های توسعه پایدار SDSN و امضا کننده اصول آموزش مدیریت مسئولیت پذیر PRME سازمان ملل را به دست آورد


پوهنتون کاردان عضویت در شبکه راه حل های توسعه پایدار SDSN و امضا کننده اصول آموزش مدیریت مسئولیت پذیر PRME سازمان ملل متحد را که یک بستر جهانی مبتنی بر مشارکت نهاد های علمی است، دریافت کرد.

شبکه راه حل های توسعه پایدار SDSN و اصول آموزش مدیریت مسئولیت پذیر PRME شاخص های مورد حمایت سازمان ملل متحد استند که سعی داشته اقدامات عملی را برای دستیابی به توسعه پایدار و افزایش مشخصات پایداری در نهاد های علمی سراسر جهان را ترویج دهند.

پوهنتون کاردان تنها نهاد در افغانستان است که در رده بندی پوهنتون های تأثیر گزار نهاد تحصیلات عالی تایمز قرار دارد. انتخاب شدن پوهنتون کاردان در بین بهترین پوهنتون های جهان، گواهی بر معیارهای علمی پوهنتون و تعهد جمعی برای مقابله با برخی از چالش های مهم توسعه در افغانستان است.

پوهنتون کاردان پایداری را به یکی از اساسی ترین اولویت های خود مبنی بر تحقیق، تمرین و همکاری های استراتژیک مبدل کرده است. همچنان پوهنتون کاردان در سال 2019، اولین گزارش تأثیر گزاری خود را منتشر کرد که نشان دهنده مشارکت‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و محیط زیستی این نهاد تحصیلی در افغانستان است.