برنامه های آینده

پذیرش مطالب تحقیقی

زمان 20 August, 2020
مدت برنامه سه ماه
مکان به زودی اعلان می‌شود
به اشتراک بگذارید


تیم تحریریه مجله علوم اقتصاد و مدیریت پوهنتون کاران آرزوی صحتمندی همه خوانندگان، نویسندگان، داوران و اعضای هیئت مشاوره تحریریه و خانواده های شان را در این وضعیت چالش برانگیز و دشواری که ویروس کرونا به وجود آورده است، دارد.

پوهنتون کاردان این با موضوع ویژه تحت عنوان «تاثیر بیماری کووید-۱۹ بر ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی در افغانستان» برای جلد سوم، شماره 3 مجله علوم اقتصادی و مدیریت کاردان در نظر گرفته شده است.

در این شماره ویژه مجله علوم اقتصاد و مدیریت پوهنتون کاردان، این پوهنتون به دنبال مقاله های تحقیقاتی که موضوعات مرتبط به « تأثیر بیماری کووید-۱۹ در ابعاد اجتماعی و اقتصادی در افغانستان» را مورد بررسی قرار می دهد، است. در مورد بیماری همه گیر که در حال حاضر، جامعه، اقتصاد و سیاست سراسر جهان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

موضوعات شامل موارد زیر است:
مسائل اقتصادی
• مقابله با بحران ویروس کرونا
• بحران همه گیر بیماری کووید-۱۹ و راه حل آن در افغانستان
• پیامدهای اقتصادی بیماری کووید-۱۹ و برخی از پیشنهادات سیاسی برای آن
• تنظیم امور اقتصادی در قرنطین
• الزامات افغانستان در جهان پس از کووید-۱۹
• ساختار اقتصادی پس از قرنطین
• نمای واضع از بحران اقتصادی ناشی از بیماری کووید-۱۹ و پیامدهای بعدی آن
• بحران ویروس کرونا، تجارت بین المللی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI
• رشد و توسعه در چهار راه اقتصادی افغانستان
• ارزش های زنجیره ای جهانی GVC
• سرمایه گذاری و تسهیلات تجارتی
•شرکت های خرد، کوچک و متوسط MSME و بیماری کووید-۱۹

مسائل اجتماعی
• روایت های دولت، درک اجتماعی و رفتارهای صحی
• ابعاد جنسیتی از همه گیر بیماری کووید-۱۹
• فعالیت جسمی، تندرستی و تأثیرات آن بر رشد اجتماعی
• جمعیت (افراد سالخورده ، معلولین ، جوانان و مردم عادی)
• فقر، نابرابری، محرومیت، تبعیض و بیکاری
• مهاجران، پناهندگان و آوارگان
• تحصیلات
• حاکمیت: مسائل، پاسخ ها، پیامدها
• پاسخ‌ها و استراتژی‌های ملی برای پرداختن به بیماری کووید-۱۹ و پیامدهای آن
• هماهنگی پاسخ های محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی به بیماری همه گیر کووید-۱۹
• سازمان های بین المللی و همه گیری های بیماری کووید-۱۹
• استفاده و سوء استفاده از سایت های شبکه های اجتماعی، از جمله انتشار اخبار جعلی، در جریان بیماری کووید-۱۹
• دموکراسی، آزادی‌های مدنی و آزادی فردی در جریان همه گیری بیماری کووید-۱۹

آخرین مهلت و جزئیات ارسال
لطفا مقالات خود را از طریق لینک ارسال کنید: https://kardan.edu.af/Research/SubmitManuscript.aspx

مهلت ارسال کلیه مقالات تاریخ 30 سرطان 1399 است.
برای کسب اطلاعات بیشتر، با داکتر ناصر الحق وانی سردبیر پوهنتون کاردان تماس بگیرید
n.wani@kardan.edu.af