دیپارتمنت زبان انگلیسی

دیپارتمنت زبان انگلیسی پوهنتون کاردان، یکی از موفق ترین بخش های این نهاد بوده که برنامه های مختلف زبان انگلیسی را با بهترین کیفیت ارائه می نماید. پوهنتون کاردان برنامه های میان مدت و دراز مدت زبان انگلیسی را طرح نموده که برای محصلان نقش اساسی در کسب مهارت ها و توانایی های ضروری را ایفا مینماید تا نه تنها در ساحه کاری بلکه در تحصیلات عالی آینده نیز موفق باشند. با همکاری استادان ورزیده داخلی و خارجی و همچنان شخصیتهای موفق از ارگانهای مختلف، دیپارتمنت زبان انگلیسی محصلان را در رشد مهارت های خواندن، نوشتن، شنیدن و تکلم به این زبان کمک مینماید. علاوه بر این، محصلان به منظور آمادگی برای بورسیه های تحصیلی در خارج از کشور و بلند بردن مهارت های مفاهمه در زبان انگلیسی شامل این برنامه ها میشوند.