مراحل پذیرش

تمام برنامه‌های زبان انگلیسی در شروع هر فصل در طول سال تحصیلی برگزار می‌شود. معلومات به‌روز در مورد تاریخ آغاز پروسه ثبت نام هر سمستر، از طریق رسانه‌های اجتماعی پوهنتون کاردان اطلاع رسانی می‌شود. مصاحبه‌ها معمولاً دو هفته قبل از شروع صنف‌های درسی برگزار و نتایج مصاحبه از طریق مسوول هر برنامه با متقاضیان شریک می‌شود.

اوقات درسی

برنامه شعبه پروان دو شعبه تایمنی
سرتیفیکیت در زبان انگلیسی صبح
 • ذکور6:00 - 7:45
 • اناث6:15 - 8:00
 • عصر
 • ذکور3:00 - 5:00
 • اناث2:45 - 4:30
 • شام
 • 5:00 - 7:00ذکور
 • دیپلوم زبان انگیسی صبح
 • ذکور6:00 - 7:45
 • اناث6:15 - 8:00
 • عصر
 • ذکور3:00 - 5:00
 • اناث2:45 - 4:30
 • شام
 • 5:00 - 7:00ذکور
 • TOEFL-iBT صبح
 • ذکور6:00 - 7:45
 • اناث6:15 - 8:00
 • عصر
 • ذکور3:00 - 5:00
 • اناث2:45 - 4:30
 • شام
 • 5:00 - 7:00ذکور
 • IELTS عصر
 • اناث2:45 - 4:30
 • شام
 • ذکور5:00 - 7:00