پوهنځی حقوق پوهنتون کاردان محل واقعه جرمی را به‌صورت نمایشی در صحن این پوهنتون برگزار کرد

پوهنځی حقوق پوهنتون کاردان به تاریخ، ۶ میزان سال ۱۴۰1، هجری خورشیدی به منظور پیشرفت علمی و مسلکی محصلان خویش برنامه کار عملی بررسی محل واقعه جرمی را با هم‌کاری استادان عبدالله فضلیار و حشمتالله حکیم‌یار و جمع از محصلان این پوهنځی بررسی محل واقعه جرمی را بصورت نمایشی در صحن پوهنتون کاردان برگزار کردند.

حشمت الله حکیمیار مسوول لابراتوار کریمینال تخنیک پوهنتون کاردان اظهار داشت: «بنیاد برسی واقعه، کلید واقعه است زمانیکه محصل حقوق فارغ می‌شود منحیث څارنوال و یا وکیل باید دیدگاه خود را داشته باشد یعنی واقعه که صورت می‌گرد ابتدا از طریق حوزه مربوطه باید برسی شود و حضور څارنوال در چنین قضایا مهم و ضروری است ما برای محصلان از طریق این نمایش نشان دادیم که ارزش معنوعی محل واقعه چه تاثیر بالای قضایایی جرمی دارد».

در این برنامه محصلان در موقف‌های څارنوال، مدقق، داکتر طب عدلی و مسوول جمع‌آوری مدارک و آثار جرمی نقش آفرینی نموده و مهارت‌های چون؛ کروکی محل واقعه، مصاحبه با مردم محل، جمع‌آوری شواهد و آثار جرمی از محل واقعه را به شکل عملی به نمایش گذاشتند.

در همین‌حال محمد ادریس محمدی یک تن از محصلان سمستر چهارم پوهنځی حقوق پوهنتون کاردان گفت: «این برنامه نه تنها موثر بود بلکه یک تجربه بزرگ برای محصلان حقوق و دیگر محصلان که حضور داشتند مفید و موثر واقع شد آن‌ها دیدند که چگونه کروکی محل واقعه جرمی، مصاحبه با مردم محل، جمع‌آوری شواهد و آثار جرمی از محل واقعه جرمی انجام می‌شود آشنا شدند و اگر زمانی با همچو واقعه جرمی مواجه شویم چگونه باید رفتار داشته باشیم که شواهد و مدارک آثار جرمی از بین نروند».

در ختم برنامه محصلان با توجه به کسب تجارب لازم از برگذاری چنین برنامههای کاربردی استقبال نموده و خواهان برگذاری برنامههای کاربردی متنوع در سایر بخش­های حقوقی نیز شدند. بنابراین، پوهنځی حقوق پوهنتون کاردان مصمم است که در ادامه برنامه های قبلی خویش در کنار درس­های نظری زمنیه­ کارهای عملی برای محصلان را بیش از پیش فراهم ساخته تا در تحقق هدف اساسی خویش تربیه کادرهای متخصص در کشور گام­های موثر و عنیی برداشته باشد.

در مورد این رشته بیشتر بخوانید: https://bit.ly/3FmXLlb