یادگیری و توسعه

مردم ما در قلب استراتیژی ما برای دستیابی به تعالی علمی و حرفه‌ای هستند. کارمندان ما نیز ستون اساسی ارزش‌های سازمانی ما را تشکیل می‌دهند. بنابراین، پوهنتون کاردان فرصت‌های توسعه و آموزش حرفه‌ای کارمندان را در همه سطوح چه در داخل و چه در خارج از سازمان ترغیب و تسهیل می‌کند. برنامه‌های آموزشی مهم ما شامل برنامه توسعه رهبری، تعالی و برتری در خدمات مشتری، برنامه‌های توسعه پوهنځی‌ها، برنامه تحصیلات عالی، برنامه آشنایی کارمندان و کارگاه های بین المللی است.

برنامه آشنایی و اجتماعی کردن کارمندان

برنامه آشنایی و اجتماعی سازی، کارمندان جدید را در آشنا شدن با محیط پوهنتون کاردان کمک می‌کند. این برنامه هم زمان با اهداف استراتیژیک پوهنتون برای کمک به استخدام کنندگان جدید برای درک کامل تمام پوهنتون و جایگاه که در آن توسعه یافته است. کارمندان نه تنها کار، فرهنگ و استراتیژی سازمان را بلکه چگونگی اهمیت شغل‌های فردی آنها برای موفقیت سازمان را یاد می‌گیرند. در طی این دوره، کارمندان جدید این فرصت را دارند که روابط کاری خوبی با همکاران خود ایجاد کنند.

برنامه تحصیلات عالی

کارمندان پوهنتون کاردان این فرصت را دارند که برنامه‌های لیسانس و ماستری و برنامه‌های آموزشی را دنبال کنند.

برنامه توسعه رهبری

رییسان، مدیران، رییس‌های پوهنځی‌ها و آمران دیپارتمنت‌ها نیز فرصت حضور در برنامه توسعه رهبری در داخل و خارج از کشور را دارند. پوهنتون کاردان رهبران را در سطوح مختلف برای الهام بخشیدن، ایجاد انگیزه و درگیر کردن نیروی کار ترغیب می‌کند. برنامه توسعه رهبری ما مهارت‌های تصميم گيری و رهبری كارمندان ما را با تيزبينی بيشتر، چشم اندازهای جهانی و بينش رهبری بهبود می‌بخشد.

کارگاه های آموزشی امنیتی و محافظتی

پوهنتون کاردان متعهد است که محیط کاری، آموزشی و یادگیری امن را برای این پوهنتون ایجاد کند. امنیت محصلان، اعضای هییت علمی، کارمندان و بازدید کنندگان از مهمترین اولویت‌های پوهنتون کاردان است. این پوهنتون به طور منظم برنامه‌های آموزش امنیتی و محافظتی اجباری را برای کارمندان و محصلان خویش برگزار می‌کند.

برتری خدمات مشتری

پوهنتون کاردان متعهد به فراهم سازی دیدگاه برتری در برنامه‌های تحصیلی و خدمات خود است. برتری در خدمات مشتری در قلب پوهنتون کاردان جا دارد. ما به طور منظم برنامه‌های آموزش برتری خدمات مشتری را برای کارمندان و مدیران خود دایر می‌کنیم.

فرصت‌های کارگاه‌های آموزشی بین المللی

پوهنتون کاردان کارمندان خویش را برای اشتراک در کنفرانس‌ها، سمینارها و کارگاه‌های آموزشی حرفه‌ای بین المللی تشویق می‌کند که در نهایت می‌تواند به افزایش مهارت‌ها، دانش و توانایی‌های کارمندان کمک کند. تعداد زیادی از کارمندان و اعضای هییت علمی ما در برنامه‌های آموزشی بین المللی، کنفرانس‌های تحقیقاتی و کارگاه‌های آموزشی شرکت می‌کنند.