رهبریت و ساختار

کمیته مدیریت

کمیته مدیریت یک نهاد داخلی و تصمیم گیر در پوهنتون کاردان است که ماموریت اصلی این کمیته نظارت، ارزیابی و بررسی بر اولویت‌های مهم پوهنتون می‌باشد. تصمیم‌های کمیته مدیریت قابل اجرا در پوهنتون است و توسط نماینده (افراد مسوول) در کمیته اجرا می‌شود.

نقش و مسوولیت های اصلی کمیته مدیریت بر مشاوره، بررسی و تصویب تصمیم‌های مهم متمرکز است. کمیته تلاش می‌کند تا اطمینان حاصل کند که پوهنتون برنامه خود را به روشی کارآمد، موثر و پایدار ارایه کرده و بالاترین معیارهای ارایه خدمات را حفظ می‌کند. اعضای کمیته مدیریت تصمیم گیرندگان و نمایندگان بخش رهبری در تمام پوهنتون می‎‌باشند.

کمیته مشورتی پلان استراتیژیک

کمیته مشورتی پلان استراتیژیک دومین کمیته عالی است که در بخش استراتیژی پوهنتون را نظارت و در زمینه اقدام‌های جدید برای دستیابی به اهداف استراتیژیک پوهنتون، به مدیریت مشاوره می‌دهد.

شورای علمی

شورای علمی پوهنتون کاردان با هدایت مستقیم رییس عمومی پوهنتون کاردان فعالیت ‌می‌نماید. شورای علمی پوهنتون کاردان، عالی ترین و مهمترین بخش تصمیم گیرنده پوهنتون کاردان است که تمامی تصمیم‌های علمی را با مشارکت اعضای کادر علمی، هییت علمی و اداری اتخاذ می‌کند.