سوالات متداول در مورد پذیرش

در این لیست سوالاتی گنجانیده شده است که دفتر پذیرش در مورد مراحل پذیرش و شمولیت در پوهنتون کاردان، روند درخواست، شعبات، بخش علمی و سایر موارد بصورت متداول از سوی محصلان دریافت می کند. ما پاسخ‌ های سوالاتی که بصورت متداول از سوی متقاضیان پرسیده شده است را در زیر گردآوری کرده ایم.