روابط بین الملل

این دفتر خدمات زیر را جهت تسهیل ارتباطات بین الملل ارائه می‌کند:

  • همکاری‌های اکادمیک و غیر اکادمیک بین المللی
  • برنامه‌های بین المللی تبادل محصل به منظور تسهیل فرصت‌های تحصیل در خارج از کشور برای محصلان پوهنتون کاردان و همچنان محصلان خارجی بین المللی از پوهنتون های همکار، در پوهنتون کاردان بورسیه بین المللی یا بورسیه‌های تحصیلی ارائه شده توسط هر سازمان دیگر
  • برنامه های تبادل پوهنځی‌های بین المللی به منظور تسهیل ارتباط بین المللی، نوآوری و توسعه پوهنځی‌ها و فرصت‌های تحقیقاتی مشترک برای اعضای هیئت علمی پوهنتون کاردان
  • اعتبار اکادمیک بین المللی، تضمین کیفیت و مشارکت‌های نهادهای مسلکی
  • ابتکارات و نوآوری‌های بین المللی در زمینه بورسیه‌های تحصیلی و بودجه تحقیقاتی، ارائه برنامه‌های اکادمیک مشترک، دوره‌های کارآموزی، انجمن‌های مشارکتی

علاوه بر این، این دفتر اقدامات مداوم و یکپارچه‌ای را ارائه می‌دهد که می‌توان همه ابتکارات را در سطح بین المللی به صورت آسان اجرا کرد.

دفتر روابط بین الملل براساس چارچوب اهداف پنج ساله استراتیژیک پوهنتون کاردان «دیدگاه برتری»، برنامه‌های اجرایی خود را بر اساس چهار اصلی زیر تنظیم کرده است:

  • اعتباردهی و عضویت
  • مشارکت‌های بین المللی
  • برنامه‌های تبدیلی محصلان
  • برنامه‌های تبادل پوهنځی‌ها

تماس

پروفیسور داکتر ایسر دی
رییس دفتر روابط بین الملل و مشارکت های استراتژیک
s.dey@kardan.edu.af