مشارکت‌های استراتیژیک

پوهنتون کاردان در سطح ملی، به دنبال ایجاد مشارکت با نهاد‌های دولتی و غیردولتی به منظور فراهم سازی تحصیلات عالی با کیفیت، توسعه مهارت‌ها و عملکرد های شرکای سازمانی خود و ایجاد امکانات برای محصلان این پوهنتون جهت استفاده از منابع و فرصت های بیرونی می‌یاشد.

مشارکت‌های ملی اهداف زیر را دنبال می‌کند:

  • افزایش مهارت‌ها و شایستگی‌های کارمندان و محصلان با شرکت در برنامه‌های متنوع و برنامه‌های سازمان یافته توسط شرکای ما، چه در پوهنتون کاردان و چه در محل کار آنها
  • بهره گیری از تجربه و تخصص شرکای در بخش‌ها و زمینه‌های مربوطه مشخص
  • شرکت در مشارکت‌های استراتژیک با نهادهای ملی تحصیلی و ظرفیت سازی برای بلند بردن ظرفیت کارکنان و تعالی علمی شان
  • در دسترس بودن فرصت‌های مناسب کاری / کارآموزی برای محصلان و فارغان در سازمان‌های شریک ما
  • بهره‌گیری از فرصت مدیریت کارآموزی برای نامزد محصلان واجد شرتیط در سازمان‌های شرکای پوهنتون
  • کاهش هزینه پذیرش و فیس برای کارمندان سازمان های همکار
  • امکان برگزاری برنامه‌های کوتاه مدت برای رسیدن به اهداف مشخص سازمانی
  • ارائه تبلیغات تجارتی برای سازمان‌های شریک ز طریق برگزاری برنامه‌های مختلف توسط پوهنتون
  • برنامه های ارتقا مهارت‌های زبان انگلیسی برای کارمندان شرکای ما
  • شرکت نمایندگان شرکای ما در برنامه های مختلف پوهنتون به عنوان مهمان افتخاری

تماس

محمد صمیم سدید
مسوول دفتر روابط بین الملل و مشارکت های استراتژیک
m.samim@kardan.edu.af