برنامه های آینده


    Apr 21, 2019

    تالار کنفرانسهای شعبه تایمنی

    Jan 28, 2019

    شعبه ماستری پوهنتون کاردان

    Jan 28, 2019

    تالار کنفرانس‌های پوهنتون کاردان

اخبار


از 106 محصل ممتاز پوهنتون کاردان قدردانی بعمل‌آمد

دیدار محصلان دیپارتمنت ژورنالیزم از اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان

پوهنتون کاردان تصدیق‌نامه عضویت شبکه تضمین کیفیت آسیا-پاسفیک را دریافت کرد