دیپارتمنت بررسی و تصدیق سوانح اکادمیک

دیپارتمنت بررسی و تصدیق سوانح اکادمیک یکی دیگر از بخش های کلیدی معاونیت امور محصلان را تشکیل داده که فعالیت های ذیل را انجام میدهد:

  • ارایه پاسخ به ایمیل های که درخواست تائید اسناد محصلان و فارغان را میکنند و اکثراً از پوهنتون ها و نهاد بیرونی مواصلت می ورزند.
  • بررسی سوانح اکادمیک محصلان و فارغان که شامل موارد چون پارچه امتحانات، حاضری و شقه میگردد.
  • جمع آوری پارچه های امتحان، حاضری و شقه نمرات بعد از امتحان وسط سمستر و ختم سمستر
  • تهیه کتاب های سمستر وار و فراغت
  • نگهداری پارچه های امتحان، حاضری و شقه نمرات