وی در ادامه افزود: "ما از طریق تأثیر مثبت خود در جامعه تعهد خود را به آینده روشن در افغانستان نشان می دهیم. در پنج سال گذشته ، ما در حدود ۴ میلیارد افغانی در دایره اقتصادی و مصرفی پوهنتون چرخ زده است که این هزینه شامل حقوق کارمندان، پرداخت مالیات ، مصارف تحقیقی و برخی مصارف انکشافی دیگر می شود."

در این برنامه آقای سید غیاث سادات یکی از استادان بخش ماستری پوهنتون کاردان که خود نیز از پوهنتون کاردان با اخذ اولین مدال طلا فارغ شده است در میان صحبت های شان تاکید کردند که تأثیر پوهنتون کاردان در زندگی شخصی و حرفه ای ایشان قابل توجه بوده است. وی اظهار داشت "تحصیل در پوهنتون کاردان به من کمک کرد تا دانش خودم را با استاندرد ها و ضروریات روز عیار بسازم."

خانم نرگس جمال مشرف، یک تن دیگر از فارغ التحصیلان پوهنځی حقوق پوهنتون کاردان که در برنامه رونمایی گزارش تاثیر گذاری پنج سال این پوهنتون حضور داشتنتد تاثیر پوهنتون کاردان را در زندگی حرفه ای خود مهم عنوان کردند. بانو مشرف اکنون رهبری یک برنامه بزرگ توانمند سازی زنان در افغانستان را به عهده دارند که این برنامه حدود ۷۰۰۰ عضو در سراسر کشور دارد.

پوهنتون کاردان در تلاش این است تا به عنوان یک نهاد تحصیلی باورمند به تحقیق و نوآوری برای دست یابی افغانستان به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد از هیچ تلاشی دریغ نکند و مخصوصا در قسمت تطبیق اهداف مرتبط با تحصیل و تحقیق تلاش های موثر و مفید در جامعه داشته باشد.

گزارش تأثیرگزاری پنج سال پوهنتون توسط محققان برجسته پوهنتون کاردان تهیه شده است که این گزارش بیانگر نقش مهم پوهنتون کاردان در ایجاد فرصت های کاری، تربیه کادر های علمی و نیروی بشری توانا در افغانستان است.
" />

اخبار

صفحه اصلی / اخبار

پوهنتون کاردان گزارش تأثیرگذاری پنج سال (۲۰۱۴-۲۰۱۸) خود را رونمایی نمود

طی یک محفل ویژه پوهنتون کاردان گزارش تأثیرگذاری پنج سال (۲۰۱۴-۲۰۱۸) خود را در جامعه رونمایی نمود. این گزارش بیانگر تاثیرگذاری پوهنتون از جنبه های اقتصادی، فرهنگی و محیط زیستی در جامعه و منطقه در پنج سال اخیر است.
گزارش تاثیر گذاری پنج سال پوهنتون کاردان اولین سندی در نوع خود است که به تأثیر گذاری یک نهاد تحصیلی خصوصی در جامعه می پردازد.

آقای روئین رحمانی ، رئیس پوهنتون کاردان در صحبت های افتتاحیه محفل گفت "این گزارش تأثیرات پوهنتون کاردان در حوزه های اقتصادی ، اجتماعی ، محیط زیستی و فرهنگی در افغانستان را نشان می دهد. از زمان تاسیس ، پوهنتون کاردان در زندگی اقتصادی و اجتماعی هزاران خانواده تأثیر داشته است. "

وی در ادامه افزود: "ما از طریق تأثیر مثبت خود در جامعه تعهد خود را به آینده روشن در افغانستان نشان می دهیم. در پنج سال گذشته ، ما در حدود ۴ میلیارد افغانی در دایره اقتصادی و مصرفی پوهنتون چرخ زده است که این هزینه شامل حقوق کارمندان، پرداخت مالیات ، مصارف تحقیقی و برخی مصارف انکشافی دیگر می شود."

در این برنامه آقای سید غیاث سادات یکی از استادان بخش ماستری پوهنتون کاردان که خود نیز از پوهنتون کاردان با اخذ اولین مدال طلا فارغ شده است در میان صحبت های شان تاکید کردند که تأثیر پوهنتون کاردان در زندگی شخصی و حرفه ای ایشان قابل توجه بوده است. وی اظهار داشت "تحصیل در پوهنتون کاردان به من کمک کرد تا دانش خودم را با استاندرد ها و ضروریات روز عیار بسازم."

خانم نرگس جمال مشرف، یک تن دیگر از فارغ التحصیلان پوهنځی حقوق پوهنتون کاردان که در برنامه رونمایی گزارش تاثیر گذاری پنج سال این پوهنتون حضور داشتنتد تاثیر پوهنتون کاردان را در زندگی حرفه ای خود مهم عنوان کردند. بانو مشرف اکنون رهبری یک برنامه بزرگ توانمند سازی زنان در افغانستان را به عهده دارند که این برنامه حدود ۷۰۰۰ عضو در سراسر کشور دارد.

پوهنتون کاردان در تلاش این است تا به عنوان یک نهاد تحصیلی باورمند به تحقیق و نوآوری برای دست یابی افغانستان به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد از هیچ تلاشی دریغ نکند و مخصوصا در قسمت تطبیق اهداف مرتبط با تحصیل و تحقیق تلاش های موثر و مفید در جامعه داشته باشد.

گزارش تأثیرگزاری پنج سال پوهنتون توسط محققان برجسته پوهنتون کاردان تهیه شده است که این گزارش بیانگر نقش مهم پوهنتون کاردان در ایجاد فرصت های کاری، تربیه کادر های علمی و نیروی بشری توانا در افغانستان است.


به اشتراک بگذارید


موضوعات مرتبط

سهم‌گیری محصلان و برگزاری برنامه‌ها ماستری در ادارهٔ تجارت لیسانس در اداره تجارت لیسانس در اقتصاد لیسانس در ژورنالیزم