قابل یادآوریست، که در نصاب جدید تحصیلی پیشنهادی پوهنتون کاردان، بیشتر روی اهمیت بازارکار و آموزش مطابق با استانداردهای بین المللی و سیستم های آموزش مبتنی بر نتایج (OBE) و آموزش محصل محور (SCL) تاکید زیادی شده است.
" />

اخبار

صفحه اصلی / اخبار

ورکشاپ بازنگری نصاب تحصیلی پوهنتون کاردان دایر گردید

ورکشاپ بازنگری نصاب تحصیلی پوهنتون کاردان با حضور متخصصان بخش نصاب وزارت تحصیلات عالی ج.ا.ا، هیات رهبری، استادان، فارغان و محصلان این پوهنتون برگزار شد. این ورکشاپ به منظور بازنگری نصاب تحصیلی، بهبود برنامه های تحصیلی، کسب نظریات متخصصان این عرصه، همکاری نزدیک با تمام برنامه های تحصیلی و در کل برای تقویت نصاب تحصیلی پیشنهادی تدویر یافته بود.

پوهنتون کاردان متعهد به تقویت روند ارتقاء و تقویت برنامه های درسی می باشد، و بررسی دوامدار و ارزیابی نصاب تحصیلی را از لحاظ نیازهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و محیطی بخصوص زمینه تحصیلات عالی برای جوانان اهمیت می دهد.

خانم مینه رحمانی؛ معاون علمی پوهنتون کاردان پیرامون بررسی و ارزیابی نصاب تحصیلی میگوید:" برای یک نهاد تحصیلی داشتن یک نصاب تحصیلی مطابق معیارهای ملی و بین المللی حایز اهمیت می باشد، تا بتواند خواسته های بازار کار را برآورده سازد."

قابل یادآوریست، که در نصاب جدید تحصیلی پیشنهادی پوهنتون کاردان، بیشتر روی اهمیت بازارکار و آموزش مطابق با استانداردهای بین المللی و سیستم های آموزش مبتنی بر نتایج (OBE) و آموزش محصل محور (SCL) تاکید زیادی شده است.


به اشتراک بگذارید


موضوعات مرتبط

ماستری در ادارهٔ تجارت ماستری در روابط بین الملل لیسانس در اداره تجارت لیسانس در اقتصاد لیسانس در کمپیوتر ساینس لیسانس در انجنیری سیول لیسانس در علوم سیاسی و روابط بین‌الملل لیسانس در حقـــوق لیسانس در ژورنالیزم