برنامه های آینده

برنامه آموزشی نگارش حقوقی

زمان 14 July, 2018
مدت برنامه دوازده روز
مکان تعمیر پروان دو، منزل چهارم اطاق نمبر ۴۰۳
به اشتراک بگذارید

پوهنتون کاردان به ادامه برنامه های فراکوریکولم خویش اینک کورس آموزشی نگارش حقوقی را برای محصلین صنوف سوم و چهارم پوهنحٔی حقوق برگذار مینماید.
نگارش حقوقی یکی از مهارت های اساسی برای حقوق دانان، وکلاء مدافع، حارنوالان و قضات دانسته میشود. متاسفانه نگارش حقوقی منحیث یک مضمون مستقل در دوره های لیسانس و ماستری در نهاد های علمی کشور ما، در نظر گرفته نشده است. از همین سبب است که امروز در نهادهای عدلی و قضائی کشور از این رهگذر مشکلات جدی وجود دارد. برای کاهش این معضل پوهنتون کاردان در نظر دارد تا کورس نگارش حقوقی را برای دو هفته برای محصلین علاقمند صنوف سوم و چهارم پوهنحٔی حقوق دایر نماید. این کورس توسط پوهنمل غازی هاشمی پیش برده می شود و در اخیر برای اشتراک کنندگان تصدیقنامه توزیع می گردد.
در این کورس موارد ذیل تدریس میگردد:
1. معلومات عمومی در مورد نگارش حقوقی Principles of legal writing
2. تفکر عمیق یا تفکر انتقادی Critical thinking
3. مهارت های نویسندگی
4. تجزیه و تحلیل ماده های قانون
5. استدلال حقوقی
6. تحلیل حقوقی
7. نظریه پیشبینانه
8. نوشتن سند قانع کننده
محصلان علاقمند صنوف سوم و چهارم پوهنحٔی حقوق جهت ثبت نام به شعبه مسئول مشارکت محصلان حقوق در دفتر محکمه تمثیلی، منزل دوم مراجعه نمایند:
شماره تماس: ۰۷۴۴۷۳۳۸۱۰
ایمیل آدرس: m.shaghasy@kardan.edu.af
نوت: حضور ثبت نام کنندگان در صنوف الزامی است اگر اشتراک کننده ۷۵٪ حاضری نداشته باشد تصدیقنامه دریافت کرده نمیتوانند.