برنامه های آینده

رقابت گزارش موبایلی پیرامون صلح

زمان 31 October, 2020
مدت برنامه دو هفته
مکان شعبه پروان دوم
به اشتراک بگذارید


انجمن رسانه‌ای دیپارتمنت ژورنالیزم و ارتباطات عامه پوهنتون کاردان رقابت گزارش موبایلی را پیرامون صلح برگزار می‌کند. این رقابت دو هفته را در بر می‌گیرد.

محصلان می‌توانند گزارش‌های شان را الی تاریخ ۲۲ عقرب سال جاری به دیپارتمنت ژورنالیزم و ارتباطات عامه ارسال نمایند.

تاریخ ثبت نام: شنبه ۱۰ عقرب الی پنجشنبه ۱۵ عقرب ۱۳۹۹

گزارش‌های تصویری که پیرامون صلح باشد شامل این رقابت می‌گردد.

بسته های‌تصویری به صورت فردی کار شود و زمان ویدیو کمتر دو دقیقه نباشد.


امتیاز: برای اشتراک کنندگانی که مقام اول الی پنجم را کسب می‌نمایند تقدیرنامه اعطا می گردد.