برنامه های آینده

توقعات و چالش‌های فراراه فعالیت های تکنالوژی معلوماتی در نهادهای دولتی

زمان 28 June, 2018
مدت برنامه 01:30 PM - 04:00PM
مکان پوهنتون کاردان
به اشتراک بگذارید

پوهنتون کاردان در همکاری با نهاد DevClubقرار است برنامه مناظره‌ در مورد "توقعات و چالش‌های فراراه فعالیت های تکنالوژی معلوماتی در نهادهای حکومتی" را به روز پنجشنبه هفته جاری، مورخ 7 سرطان با اشتراک متخصصین، فناوران و آنانیکه در قسمت تطبیق همچو پروژه‌ها از تجارب کافی برخوردار اند، برگزار نماید. علاقمندان می‌توانند جهت ثبت نام الی صبح پنجشنبه به ایمیل آدرس a.nabizada@kardan.edu.af پیام بفرستند و یا به دفتر مشارکت محصلان واقع شعبه پروان دو مراجعه نمایند.