برنامه های آینده

چالش های بیماری کووید-19؛ از بسته شدن تا بهبودی تجارت کوچک و متوسط

زمان 4 June, 2020
مدت برنامه ساعت 2:00 بعد از ظهر
مکان آنلاین
به اشتراک بگذاریددیپارتمنت اقتصاد پوهنتون کاردان به ادامه برگزاری سلسله سمینارها آنلاین، سومین سمینار آنلاین را تحت عنوان «چالش های بیماری کووید-19 از بسته شدن تا بهبود تجارت کوچک و متوسط» با سخنرانی دکتر آنتونی به تاریخ 15 جوزا 1399 ساعت 2:00 بعد از ظهر برای محصلان این دیپارتمنت برگزار می‌کند.

دکتر آنتونی نجبینور معاون رئیس توسعه و مشارکت تجاری در پوهنتون گرندروب، همکار و رئیس دفتر تجارت است. وی همچنان استاد اقتصاد و تجارت بین الملل، همکار سام والتون و مشاور انجمن تجارت جهانی یا WTC) ) است.

دکتر آنتونی دکترای خود را از پوهنتون ایالتی می سی سی پی دریافت نموده. وی مطالعات تابستانی در مورد روابط بین الملل را در پوهنتون پانتیون سورابون در پاریس کشور فرانسه و مطالعات پیشرفته پیرامون توسعه اقتصادی برای توسعه ملل را در پوهنتون اقتصاد لندن کشور انگلستان انجام داده است.

آنتونی رئیس شورای اعتباردهی پوهنتون ها و برنامه های تجاری ACBSP و رئیس هیئت مدیره اعتباردهی است. وی چندین سمت به عنوان رئیس هیئت مدیره برنامه لیسانس، رئیس کمیته بازاریابی و عضو هیئت مدیره در شورای اعتباردهی پوهنتون ها و برنامه های تجاری عضویت داشته و قهرمان شورای اعتباردهی پوهنتون ها و برنامه های تجاری برای گاردنر وب است، جایی که وی تلاشهای اعتباربخشی را برای مدرسه تجاری گولدبولد انجام داد.