برنامه های آینده

برنامه رهبران نوظهور

زمان 24 October, 2019
مدت برنامه 2:30 PM - 4:30 PM
مکان شعبه ماستری پوهنتون کاردان، صنف 301
به اشتراک بگذارید

الهام بخشیدن برای رهبران نسل آینده و تشویق آنها از جمله ماموریت های مهم پوهنتون کاردان محسوب میگردد. چنانچه نصاب و برنامه های تحصیلی این پوهنتون به گونه ای تدوین یافته است، که محصلان و فارغان ما را در شرایط پیچیده موفق می سازد. اما، محصلان و فارغان این پوهنتون بر اساس یک مکانیزم جامع نیاز به تقویت مهارت های رهبری شان دارند.

هدف اساسی برنامه رهبران نوظهور، شناسایی، رشد و راهنمایی آن عده از محصلان و فارغان ممتاز و برجسته پوهنتون کاردان بوده که در جامعه خویش می توانند تغییر مثبت را بوجود آورند.

در این برنامه آموزشی هشت چهره موفق در عرصه رهبری و مدیریت برای 25 تن از طبقه اناث و ذکور سیمینارها را ارایه می نمایند. این برنامه به تاریخ 2 عقرب 1398 آغاز گردیده و الی تاریخ 25 عقرب جریان خواهد داشت.

قابل یاد آوریست که، ارایه سیمینارها پیرامون مباحث رهبری به زبان انگلیسی می باشد و در ختم این برنامه محفل فراغت نیز برای اشتراک کنندگان دایر خواهد شد.

برای کسب معلومات بیشتر از لینک ذیل دیدن نمایید:
https://kardan.edu.af/elp/