پوهنحٔی اقتصاد

پیام رییس پوهنځی

پوهنځی اقتصاد به ارایه یک تجربه نوین یادگیری اختصاص داده شده است که به پیشرفت جامعه، کشور و منطقه ما کمک می‌کند. برنامه بلند مدت ما برای پوهنځی، برنامه‌های یادگیری متنوع را پیش بینی می‌کند که از روند یادگیری حمایت نموده و انعطاف پذیری بیشتری می‌بخشد. ما بر اهمیت تحقیق و فعالیت‌های فوق برنامه در افزایش تجربه محصلان، پیشرفت های علمی و خدمات اجتماعی تاکید می‌کنیم. ارایه یک برنامه علمی خوب، اولین قدم ما در نوین ساختن برنامه اداره تجارت در منطقه است که برتری در آموزش، تحقیقات و خدمات اجتماعی شناخته شده است.

من با استفاده از این فرصت محصلان و والدین را دعوت می‌کنم تا از نزدیک نگاهی به برنامه‌ها، منابع و امکانات ما که هدف آن نیز اطمینان داشتن از برتری تحصیلی و حرفه‌ای است، بیاندازند.

داکتر سید عبدالمعز
رییس پوهنځی اقتصاد