د ماسټرۍ پروګرامونه

کاردان پوهنتون د تجارت ادارې، نړیوالو اړیکو، د پروژې مدیریت او د ساختماني پروژو د مدیریت په برخو کې د ماسټرۍ پروګرامونه وړاندې کوي. د ماسټرۍ پروګرامونو د نوم لیکنې شراېطو او اړوندو نورو برخو په تړاو اړین مالومات په لاندې برخه کې لوستلای شئ.