تماس با ما

صفحه اصلی / تماس با ما

معلومات و ثبت نام

info@kardan.edu.af

0799528383, 0777528383

بخش امنیتی

fardin@kardan.edu.af

0780407049

کاریابی

hr@kardan.edu.af

.

شعبات پوهنتون کاردانچهارراهی پروان دو، کابل افغانستان


چهارراهی پروان دو، کابل افغانستان


چهارراهی تایمنی، کابل افغانستان