پوهنتون کاردان در اجلاس جهانی آموزش برای تامین مالی برنامه مشارکت جهانی برای تعلیم و تربیه اشتراک کرد

مسوول دفتر توسعه پایدار پوهنتون کاردان، محمد شمس فورمولی، به تاریخ ۶ و ۷ اسد سال ۱۴۰۰، در اجلاس جهانی آموزش جهت تامین مالی برنامه مشارکت جهانی برای تعلیم و تربیه (GPE 2021-2025) شرکت کرد. اجلاس جهانی آموزش جهت تامین مالی برنامه مشارکت جهانی برای تعلیم و تربیه برای سال‌های ۲۰۲۱ – ۲۰۲۵، فرصت کلیدی برای جامعه جهانی بود تا گردهم آمده و از آموزش با کیفیت برای همه کودکان، همکاری روش‌های متنوع برای دستیابی به هدف چهارم: آموزش با کیفیت، مرور روی‌کردهای مقایسوی و توسعه بهترین روش‌ها برای دستیابی به این هدف، حمایت کنند.

در این اجلاس، رهبران سکتور تحصیلا عالی، کارشناسان و نمایندگان نهادهای آموزشی در مورد موضوع‌های مهم، آنچه می‌تواند به طور مشخص سبب بهبود آموزش در سطح فردی و سیستم‌ها، برابری جنسیتی در آموزش و پرورش و تاثیر آموزش بر توسعه پایدار شود، بحث کردند.

در این اجلاس، رهبران جهان تعهدات پنج ساله خویش برای حمایت از کار برنامه مشارکت جهانی برای تعلیم و تربیه و کمک به تغییر سیستم‌های آموزشی در حداکثر ۹۰ کشور اعلام کردند. کمپاین تامین مالی برنامه مشارکت جهانی برای تعلیم و تربیه با هدف جمع آوری حداقل پنج میلیارد دلار آمریکایی در طول پنج سال برای حمایت از سیستم‌های آموزشی در ۹۰ کشور و سرزمین، جایی که ۸۰ درصد کودکان خارج از پوهنتون جهان از جمله افغانستان زندگی می‌کنند، انجام شده است.

پوهنتون کاردان یکی از نهادهای تحصیلی پیشرو برای نهادینه سازی اهداف توسعه پایدار در افغانستان و اولین پوهنتون در کشور است که به دلیل مشارکت قابل توجه خود در اهداف توسعه پایدار، در رده بندی پوهنتون‌های تاثیر گذار جهان از سوی نهاد تحصیلات عالی تایمز قرار گرفته است. دفتر توسعه پایدار پوهنتون کاردان اولین آدرس مشخصی است که مسوول پیشبرد برنامه‌های اهداف توسعه پایدار و اجرای آن در بخش‌های علمی، تحقیق‌ها، فعالیت‌های محصلان و در نهایت تمام بخش‌ اجرایی پوهنتون می‌باشد.

برای دریافت معلومات مزید در مورد دفتر توسعه پایدار: https://kardan.edu.af/dr/sustainability/