پوهنتون کاردان برای نیازمندان مساعدت کرد

پوهنتون کاردان به تاریخ ۵ ثور سال ۱۴۰۰،  به ۱۰۰ خانواده محصلان کم درآمد حدود هفت تن مواد غذایی مساعدت کرد. هدف از این برنامه حمایت از محصلان و توانمندسازی آنها برای تکمیل دوره تحصیلی شان است.

این مساعدت شامل برنج ، آرد ، روغن، لوبیا ، چای، بوره و نمک بود. پوهنتون کاردان متعهد به حمایت کامل از محصلان کم درآمد خویش به صورت سالانه است.

پوهنتون کاردان به عنوان یکی از نهادهای پیشرو در تحصیلات افغانستان در پیشبرد اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) ، به ویژه هدف اول: محو فقر ، افتخار دارد که ابتکارها و برنامه‌های بیشتری از این دست را برای مقابله با فقر در افغانستان اتخاذ می‌کند.

برای معلومات مزید در مورد دفتر توسعه پایدار: https://kardan.edu.af/dr/sustainability/