پوهنتون کاردان برنامه زنده معلوماتی را پیرامون نقش رضاکاران جوان در دستیابی به اهداف توسعه پایدار برگزار کرد

پوهنتون کاردان، با همکاری سازمان رضاکاران ملل متحد در افغانستان، به تاریخ ۲۰ جوزای سال روان خورشیدی، برنامه زند‌ه‌ معلوماتی را از طریق صفحه فیسبوک پوهنتون کاردان در مورد مزایای فعالیت‌های رضاکارانه، رضاکار شدن در سازمان ملل و اهداف توسعه پایدار (SDGs) برگزار کرد.

در این برنامه معلوماتی، مسوولان رضاکاران سازمان ملل متحد، اطلاعات لازم را در رابطه با چگونگی رضاکار شدن در سازمان ملل و مشارکت در پیشرفت و نهادینه سازی اهداف توسعه پایدار در افغانستان ارایه کردند. سپس برنامه با سخنرانی پیرامون موفقیت پوهنتون کاردان در دستیابی به اهداف توسعه پایدار در افغانستان ادامه یافت.

ایمل فیروز ځلاند، مسوول رضاکاران سازمان ملل متحد در افغانستان، اشاره کرد که رضاکار بودن بنیاد اصلی اهداف توسعه ۲۰۳۰ است و رضاکاران به عنوان ذی‌نفعان مهم برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار شناخته شده اند. آقای ځلاند افزود که لازم است، رضاکاری، به یک فرهنگ در میان جوانان در افغانستان مبدل شده و در تمام برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه‌ای کشور نهادینه شود.

محمد شمس فورمولی، مسوول دفتر توسعه پایدار پوهنتون کاردان، بیان کرد که پوهنتون کاردان، به عنوان نخستین پوهنتون از افغانستان که در رده بندی پوهنتون‌های تاثیر‌گذار جهان از سوی نهاد تحصیلات عالی تایمز قرار گرفت، سهم بسزایی در مشارکت  و تطبیق اهداف توسعه پایدار در جامعه داشته است و بخش‌های چون، اولین دفتر توسعه پایدار، مرکز انکشاف تحصیلات عالی و انجمن سفیران جوان برای اهداف توسعه پایدار را ایجاد کرده است.

پوهنتون کاردان باورمند است که دستیابی به اهداف توسعه پایدار برای محصلان، جامعه و موفقیت آینده ضروری است. بنابراین، توسعه پایدار یک اولویت استراتژیک برای پوهنتون کاردان بوده و در همه فعالیت‌های این پوهنتون از آموزش محصلان در مورد اصول توسعه پایدار گرفته تا انجام تحقیقات پیشرفته و اطمینان از این‌که برنامه‌های اجرایی پوهنتون به روشی پایدار و آینده دوستانه ارایه می‌شود، انعکاس یافته است.

برای معلومات مزید در مورد دفتر توسعه پایدار: www.kardan.edu.af/sustainability