پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان در اولین جلسه ی مشورتی وزارت اقتصاد شرکت کرد

پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان در اولین دور جلسه‌ی مشورتی گزارش داوطلبانه‌‎ی کشوری که به تاریخ ١٢ ثور سال ١٤٠٠ در وزارت اقتصاد برگزار شده بود، اشتراک کرد. به عنوان بخشی از آماده سازی گزارش داوطلبانه‌ی کشوری و ارسال به مجمع سیاسی (HLPF) در جولای ٢٠٢١، وزارت اقتصاد از نماینده گان ادارات دولتی و خصوصی ذی ربط از جمله پوهنتون‌ها، سکتور خصوصی، سازمان‌های جامعه مدنی و شرکای توسعوی، برای مشارکت به صورت حضوری و مجازی دعوت کرد.

در آغاز جلسه داکتر کریمه حمید فاریابی، وزیر اقتصاد و آقای عبدالله الدرداری، نماینده برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) سخنان شان را در مورد برگزاری جلسه بیان کردند. سپس، نبی سروش، سرپرست معینیت مسلکی وزارت اقتصاد، اطلاعات بیشتری در مورد وضعیت فعلی اهداف توسعه پایدار (SDGs)، گزارش قبلی داوطلبانه‌ی کشوری، چالش‌های جدید و محدود به بیماری کرونا، تبعیض، نابرابری و مسله تغییر اقلیم ارایه کرد.

در همین حال داکتر اسماعیل رحیمی، مشاور گزارش داوطلبانه‌ی کشوری، در مورد این گزارش توضیحات بیشتر داد. وی در مورد مجمع سیاسی سطح بالا به عنوان «بهبود پایدار و مقاوم در برابر بیامری همه گیر کرونا»، که موجب ارتقا ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی توسعه پایدار می شود، صحبت کرد.

در پایان، ذی نفعان اصلی نیز در بحث‌ها شرکت کرده و تبادل نظر کردند. خانم ساجده محمد طیب، استاد پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان، به نمایندگی از پوهنتون کاردان، از وزارت اقتصاد برای فراهم سازی فرصت اشتراک ذی نفعان در این فرآیند، به ویژه پوهنتون کاردان، قدردانی کرد. وی هم‌چنان در مورد مشارکت پوهنتون کاردان در اهداف توسعه پایدار، از جمله قرارگیری پوهنتون کاردان در رده بندی پوهنتون‌های تاثیرگذار جهان از سوی نهاد تحصیلات عالی تایمز، برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل صحبت کرد.

علاوه بر این، وی در مورد نشر گزارش توسعه پایدار سال های ٢٠٢٠-٢٠١٩ پوهنتون کاردان و مشارکت این نهاد تحصیلی در دستیابی به اهداف توسعه پایدار نیز اشاره کرد. پوهنتون کاردان جلسه‌های مختلف معلوماتی، گفت‌وگو ها و سمپوزیم‌ها را در مورد اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد تا کنون دایر کرده است.

سومین سمپوزیوم و اولین کنفرانس ملی در مورد اهداف توسعه پایدار در چشم انداز افغانستان از دیگر برنامه‌های آینده این پوهنتون است. خانم طیب از سهم گیری پوهنتون کاردان با وزارت اقتصاد در رابطه با جلسه‌های مشورتی گزارش داوطلبانه‌ی کشوری اطمینان داد.

برای معلومات مزید در مورد پوهنځی اقتصاد: https://bit.ly/3bz3Wn8