پوهنتون کاردان برای دومین سال متوالی از کتاب خانه سیار چهارمغز حمایت مالی کرد

پوهنتون کاردان افتخار دارد که به منظور حمایت از نسل آینده ساز کشور، ترویج و نهادینه سازی فرهنگ کتاب خوانی در میان کودکان و جوانان، به روز چهارشنبه ١٥ ثور سال ١٤٠٠، تفاهم نامه حمایه مالی را برای دومین سال متوالی با کتاب خانه سیار چهارمغز امضا کرد.

این تفاهم نامه با حضورداشت روئین رحمانی رییس و بنیان گذار پوهنتون کاردان، میرویس نهضت رییس اجراییه پوهنتون کاردان، فرشته کریم رییس موسسه فرهنگی و خدماتی چهارمغز و کودکان بازدید کننده از کتاب خانه چهارمغز به امضا رسید.

هدف از تمویل مالی کتاب خانه سیار چهارمغز از سوی پوهنتون کاردان، دسترسی کودکان و جوانان به کتاب‌های مختلف و هم‌چنان تعهد این پوهنتون در قبال دستیابی به اهداف توسعه پایدار به ویژه هدف چهارم: آموزش با کیفیت و هدف هشتم: کار مناسب و رشد اقتصادی عنوان شد.

روئین رحمانی رییس و بنیان گذار پوهنتون کاردان خطاب به کودکان که در کتاب خانه حضور داشتند، گفت که شما نسل آینده ساز کشور هستید و برای این که بتوانید آینده روشن داشته و به اهداف بلند تان دست یابید، باید هم‌واره تلاش کنید تا بیشتر کتاب بخوانید و به اندوخته‌های تان بیافزایید. وی هم‌چنان در ادامه افزود: «فعالیت‌های کتاب خانه سیار چهارمغز برای کودکان و جوانان بسیار موثر است و ما خرسند هستیم که برای بار دوم از کتاب خانه سیار چهارمغز حامیت مالی کردیم.»

فرشته کریم رییس موسسه فرهنگی و خدماتی چهارمغز بیان داشت که جای بسا افتخار است که پوهنتون کاردان به عنوان یک نهاد معتبر تحصیلی مسوولیت اجتماعی خود را انجام داده، و برای دومین بار نهاد چهارمغز را حمایه مالی نموده و از فعالیت‌های که به نفع جامعه و به خصوص نسل آینده ساز کشور است حمایت می‌کند.

وی هم‌چنان ضمن سپاسگزاری از پوهنتون کاردان افزود که هدف از ایجاد این کتاب خانه سیار چهارمغز زمینه سازی برای دسترسی کودکان به کتاب بود. چون ما متوجه شدیم تعداد زیادی از کودکان دسترسی به کتاب خانه نداشته و مکتب‌ها شان نیز کتاب خانه ندارد و نیاز دارند تا در کنار مضمون‌های درسی، کتاب‌های خارج از نصاب را نیز مطالعه کنند که باعث می‌شود تا سواد خواندن و نوشتن را بیاموزند و اطلاعات عمومی شان بیشتر شود.

رامین یک تن از بازدید کنندگان این کتاب خانه گفت: «امروز زیاد خوش هستم که به کتاب خانه چهارمغز آمدیم و موضوعات خوب را یاد گرفتم.» وی هم‌چنان افزود که من همه روزه منتظر این کتاب خانه می‌باشم تا به ساحه ما بیاید و بتوانم به کتاب خانه چهارمغز بیایم و در پهلوی کتاب خواندن رسامی نیز کنم.

فاطمه یکی دیگر از بازدید کنندگان کتاب خانه سیار چهارمغز می‌گوید که هفته دو بار در روز های یک شنبه و چهارشنبه این کتاب خانه به ساحه شان می‌آید و وی هر بار ٢٠ دقیقه راه را طی می‌کند تا به این کتاب خانه بیاید و کتاب بخواند. وی در ادامه افزود: «هم‌چنان نه تنها کتاب می‌خوانم بلکه بازی‌های مختلف چون ترانه خوانی و بازی با لغات را نیز کار می‌کنم که خوشایند است و پیام های خوب را یاد می‌گیرم.»