تدویر سمینار مجازی در مورد اهمیت فرهنگ مشارکتی در تجارت برای محصلان رشته اداره تجارت پوهنتون کاردان

دیپارتمنت اداره تجارت پوهنتون کاردان به عنوان بخشی از تهعد این پوهنتون در دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد، به ویژه هدف هدف چهارم: آموزش با کیفیت، به تاریخ اول ثور سال روان خورشیدی، سمینار مجازی را برای محصلان این دیپارتمنت برگزار کرد. هدف از راه‌اندازی این جلسه، درک هرچه بیشتر محصلان پیرامون رشد حرفه‌ای کارمندان و مسوولیت‌های اجتماعی موجود در یک اداره و همچنان دانستن موضوعات مهم پیرامون فرهنگ مشارکتی در تجارت و اهمیت آن در این عرصه بود. این سمینار توسط یحیی خالقی کاندیدای دوکتورا در بخش مدیریت از قاهره کشور مصر ارایه شد.

فواد عاصم آمر دیپارتمنت اداره تجارت پوهنتون کاردان گفت: «ما هم‌واره تلاش داریم تا سمینارها و جلسه‌های مجازی را برای محصلان با همکاری محققان خارجی برگزار کنیم تا باشد دانش شان پیرامون موضوعات تجاری افزایش یافته و آنها را کمک کند تا بهترین روش‌های تجارت جهانی را بیاموزند.»

محصلانی که در این سمینار شرکت کرده بودند از آقای خالقی جهت ارایه سمینار سپاس‌گزاری کرده و پرسش‌های شان را در مورد رشد و توسعه فرهنگ مشارکتی در تجارت در افغانستان پرسیدند.

فارغان برنامه لیسانس اداره تجارت، توانسته اند که مدرک‌های ماستری و دکتورا خویش را بدست آورند، تجارت‌های شخصی راه‌اندازی کنند و سازمان‌های بزرگ ملی و بین المللی را رهبری کنند.

برای معلومات مزید در مورد برنامه اداره تجارت: https://kardan.edu.af/dr/Academics/bba.aspx