اشتراک اعضای جدید انجمن سفیران جوان برای اهداف توسعه پایدار در برنامه معلوماتی اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد

دفتر مشارکت و موفقیت محصلان پوهنتون کاردان به عنوان بخشی از تعهد خویش در قبال دستیابی به اهداف توسعه پایدار، به تاریخ چهارم ثور سال روان خورشیدی، جلسه‌ی معلوماتی را در مورد اهداف توسعه پایدار سازمان ملل، برای اعضای جدید انجمن سفیران جوان برای اهداف توسعه پایدار در شعبه ماستری این پوهنتون برگزار کرد. هدف از برگزاری این برنامه، ارایه معلومات پیرامون انجمن سفیران جوان برای اهداف توسعه پایدار، فعالیت‌های این انجمن و دریافت راه‌کارهای قابل تطبیق برای مشکل‌های جامعه برای اعضای جدید این انجمن بود.

محمد شمس فرمولی هماهنگ‌ کننده دفتر توسعه پایدار پوهنتون کاردان گفت: «اکنون سفیران جدید این فرصت را خواهند داشت تا مهارت‌های رهبری و حل درگیری‌ خویش را افزایش داده، فرصت‌های کاری و کارآموزی را دریافته و به نماینده‌گی از پوهنتون کاردان در رقابت‌های ملی و بین المللی که در مورد اهداف توسعه پایدار دایر می‌شود، اشتراک کنند.»

این برنامه به سفیران جدید کمک خواهد کرد تا در مورد عمل‌کرد انجمن سفیران جوان برای اهداف توسعه پایدار پوهنتون کاردان و تعهدهای این پوهنتون در قبال دستیابی به اهدفا توسعه پایدار در افغانستان معلومات مفصل کسب کنند. انجمن سفیران جوان برای اهداف توسعه پایدار، فرصت‌های خوب و بی نظیر را برای محصلان پوهنتون کاردان فراهم می‌کند تا با طراحی، برنامه ریزی و اجرای پروژه‌ها / فعالیت‌های پایداری برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل، مهارت‌های عملی رهبری را به دست آورند.

فعالیت‌های این انجمن طوری تنظیم شده تا برنامه توسعه پایدار پوهنتون کاردان با تمرکز به هدف اول: محو فقر، هدف چهارم: آموزش با کیفیت، هدف هشتم: کار مناسب و رشد اقتصادی و هدف هفده‌هم: مشارکت با تمام اهداف توسعه پایدار در سطح پوهنتون و فراتر از آن انجام شود.

اگر علاقمند عضویت در این انجمن هستید؟ به لینک زیر مراجعه کنید:
https://bit.ly/3gYFDT8