برگزاری برنامه‌ی ویژه برای فارغان پوهنتون کاردان

دفاتر روابط با فارغان و خدمات کاریابی پوهنتون کاردان به روز پنج‌شنبه ۲ ثور سال ۱۴۰۰، برنامه‌ ویژه‌ی را برای فارغان رشته‌های مختلف سال ۱۳۹۹ در شعبه ماستری این پوهنتون برگزار کرد.

هدف اساسی از برگزاری این برنامه را تحکیم روابط با فارغان جدید، سهیم ساختن شان در برنامه‌های انکشافی پوهنتون و نیز آشنایی شان با خدمات دفاتر روابط با فارغان و خدمات کاریابی پوهنتون کاردان پس از فراغت، تشکیل می‌داد.

در این برنامه، فارغان پیرامون چگونگی مستفید شدن از خدمات دفاتر روابط با فارغان و خدمات کاریابی پوهنتون کاردان پس از فراغت و عضویت در شبکه فارغان، فرصت‌های کاری در نهادهای ملی و بین‌المللی، چگونگی آماده شدن به بازار کار و نقش شان در انکشاف و توسعه پوهنتون معلومات کسب کرده و زمینه‌ٔ آشنایی شان با دیگر فارغان نیز مساعد شد.

اقبال نهضت مسوول دفتر روابط با فارغان گفت: «برنامه امروزی در حقیقت بیانگر تعهد دفتر روابط با فارغان پوهنتون کاردان در تحکیم روابط پایدار با فارغان این پوهنتون و نیز حمایت از فارغان در رشد علمی و مسلکی شان پس از فراغت از پوهنتون کاردان می‌باشد. در این برنامه فارغان فرصت داشتند تا در مورد شبکه فارغان معلومات حاصل نموده و نیز از فرصت‌های زیادی که در پوهنتون کاردان پس از فراغت در انتظار شان است، اطلاع حاصل نمایند.»

محمد امین حکیمی مسوول دفتر خدمات کاریابی در مورد این برنامه چنین گفت: «این برنامه یک فرصت خوبی برای فارغان پوهنتون کاردان بود تا در مورد فرصت‌های کاری و کارآموزی موجود معلومات حاصل نموده و اینکه چگونه به بازار کار آماده شوند و از کارگاه‌های آموزشی ما مستفید شوند، آگاهی حاصل نمایند. ما در دفتر خدمات کاریابی، به فارغان خویش در زمینه یافتن وظیفه مناسب و نیز ارتقای مهارت های کاری مشوره لازم ارایه کرده و با آن‌ها همکار هستیم تا به اهداف کاری و مسلکی خویش دست یابند.»

دفتر روابط با فارغان پوهنتون کاردان مصمم است تا با برگزاری برنامه‌های مختلف اجتماعی، علمی و فرهنگی، زمینه رشد علمی و مسلکی فارغان پوهنتون کاردان را پس از فراغت شان نیز فراهم سازد.