گردهمایی اعضای انجمن سفیران جوان برای اهداف توسعه پایدار پیرامون اهداف توسعه پایدار در افغانستان

اعضای انجمن سفیران جوان برای اهداف توسعه پایدار پوهنتون کاردان، به تاریخ ۱۴ حوت سال ۱۳۹۹، گردهمایی را جهت بحث و تبادل نظر در مورد اهداف توسعه پایدار در افغانستان تدویر کرد.

در این برنامه، سفیران جوان برای اهداف توسعه پایدار، در مورد هدف اول: محو فقر ، هدف چهارم: آموزش با کیفیت، هدف هشتم: کار و رشد اقتصادی و هدف دوازدهم: تولید و مصرف مسوولانه بحث کردند. آنها دریافتند که آموزش و پرورش با کیفیت، سرمایه گذاری‌های خارجی و محلی، موجودیت سیستم کنترول و گزارش دهی از پروژه‌های انکشافی، برای تحقق چهار هدف ذکر شده اهداف توسعه پایدار در افغانستان ضروری است.

سفیران جوان، تحصیلات را به عنوان كلیدی برای دستیابی به چهار هدف ذکر شده اهداف توسعه پایدار در افغانستان در نظر گرفتند. هم‌چنان به این باورند که برای کاهش فقر، تقویت رشد اقتصادی و اطمینان از مصرف و تولید مسوولانه در رویه‌های تجاری در کشور، افغانستان باید ریشه بی سوادی را از بین برده، فرصت‌های آموزشی با کیفیت را فراهم و ذهنیت کارآفرینی را در میان محصلان پوهنتون ایجاد کند.

با توجه به مصرف منابع و آلودگی نهادهای تجاری، تولید گازهای گلخانه‌‌ای و سیستم بهداشتی ناکافی، نیاز به متخصصان در بخش پایداری، بیش از هر زمان دیگری برای ایجاد برنامه‌ها، استراتیژی‌ها و سیاست‌ها برای فعالیت‌های تجاری و دولت برای اطمینان از اقدامات پایدار احساس می‌شود. هم‌چنان سفیران برای رفع موانع در برابر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، حمایت از سرمایه گذاران محلی و ایجاد سازوکار کنترول مناسب بر پروژه‌های انکشافی در افغانستان برای تقویت توسعه اقتصادی و کاهش فقر تاکید کردند.

در پایان جلسه، روح الله حسنیار کارمند دفتر مشارکت و موفقیت محصلان، در مورد فعالیت‌های آینده در بخش اهداف توسعه پایدار برای سفیران جوان برای اهداف توسعه پایدار که با همکاری سایر سازمان‌های که برای اهداف توسعه پایدار در افغانستان ترتیب می‌شود، توضیحات مفصل ارایه کرد.

انجمن سفیران جوان برای اهداف توسعه پایدار پوهنتون کاردان دارای ۱۵ عضو از میان محصلان دیپارتمنت‌های پوهنتون است که در برنامه ریزی و اجرای فعالیت‌ها در مورد اهداف توسعه پایدار در سطح پوهنتون و جامعه شرکت می‌کنند.

برای دریافت معلومات در مورد فعالیت‌های توسعه پایدار به لینک زیر مراجعه کنید:
https://kardan.edu.af/sustainability/