درخشش پوهنتون کاردان در رده بندی پوهنتون های تاثیر گزار دنیا


پوهنتون کاردان افتخار دارد که از سوی نهاد تحصیلات عالی تایمز به عنوان نخستین پوهنتون از افغانستان در ردیف 600 پوهنتون تاثیر گزار دنیا قرار گرفته است.
نهاد تحصیلات عالی تایمز همه ساله بر اساس میزان تاثیر گزاری پوهنتون ها در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدارسازمان ملل متحد، پوهنتون های معتبر جهان را مورد ارزیابی قرار میدهد.

پوهنتون کاردان از میان 17 معیار تاثیر گزاری در 4 معیار (تضمین تدریس با کیفیت، دستیابی به تساوی جنسیتی، تقویت رشد اقتصادی و مشارکت جهانی برای توسعه پایدار) با سایر پوهنتون های معتبر از 89 کشور به رقابت پرداخته است.

نتایج ارزیابی تاثیر گزاری پوهنتون کاردان نشان میدهد که این پوهنتون در راستای تحقق هدف هشتم توسعه پایدار که همانا کمک به رشد اقتصادی ماندگار است توانسته جایگاه دو صد یکم را از میان پوهنتون های تاثیر گزار دنیا کسب نماید. به همین ترتیب این پوهنتون در راستای تحقق هدف چهارم توسعه پایدار ( تضمین آموزش با کیفیت) مقام چهارصد و یکم، هدف پنجم توسعه پایدار ( تساوی جنسیتی و توانمندی سازی زنان و دختران) مقام سی صد و یکم، و نیزهدف هفده ام توسعه پایدار ( مشارکت جهانی برای توسعه پایدار) مقام چهار صد و یکم را بدست آورده است که خود بیانگر جایگاه معتبر پوهنتون کاردان در سطح دنیا است.

آقای روئین رحمانی، رییس عمومی پوهنتون کاردان گفت: « قرار گرفتن پوهنتون کاردان در جمع پوهنتون های تاثیر گزار دنیا نشان دهنده تعهد روشن این پوهنتون به تطبیق معیار های بین المللی درعرصه تحصیلات عالی و نیز بیانگر نقش سازنده این نهاد در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد در افغانستان است».

پوهنتون کاردان به عنوان تاثیر گزارترین پوهنتون در افغانستان همچنان متعهد به همکاری در راستای تحقق تمامی اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد می باشد. هیئت رهبری پوهنتون کاردان این دستاورد بی پیشینه را به جامعه اکادمیک افغانستان، مخصوصا به محصلان، استادان و کارمندان این پوهنتون تبریک و تهنیت عرض می نماید.

معرفی مختصر پوهنتون کاردان
پوهنتون کاردان در سال 1381 به عنوان اولین موسسه تحصیلى خصوصى در افغانستان تاسیس گردید. این پوهنتون از زمان تاسیس تا اکنون بیش از 30000 فارغ التحصیل را به جامعه افغانستان تقدیم نموده است که در برنامه هاى لیسانس، ماسترى و زبان انگلیسى تحصیل کرده اند. بیش از 600 تن از فارغان پوهنتون کاردان به بورسیه هاى معتبر بین المللى نیز راه یافته اند. در سال 1397 این پوهنتون اعتبار ملى اکادمیک خود را از وزارت تحصیلات عالى کسب نموده است. قابل یادآورى است که پوهنتون کاردان موفق به دریافت اعتبار علمى اکادمیک براى برنامه های لیسانس و ماستری در اداره تجارت از سوى شوراى بین المللى اعتباردهى تحصیلات عالى در عرصه تجارت نیز شده اســـت. همچنان پوهنتون کاردان اولین نهاد تحصیلى در افغانستان است که عضویت نهاد هاى چون بخش تضمین کیفیت شوراى اعتباردهى تحصیلات عالى، شبکه تضمین کیفیت آسیا پاسفیک و شبکه جهانى نهاد هاى تحصیلى تجارت را دارد.

معرفی مختصر نهاد تحصیلات عالی تایمز
نهاد تحصیلات عالی تایمز اولین نهادی است که پوهنتون ها را بر اساس میزان تاثیر گزاری، مورد ارزیابی و رده بندی قرار میدهد. نهاد تایمز در این رده بندی، موسسات تحصیلات عالی را بر اساس اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد ارزیابی می کند. اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد ۱۷ هدف است که نهاد تایمز برای این رده بندی از ۱۱ هدف کار گرفته است. این نهاد از سه حوزه تحقیق، توسعه و نظارت برای این ارزیابی استفاده می کند. نهاد تحصیلات عالی تایمز تا اکنون 1400 موسسه تحصیلات عالی را در سراسر دنیا مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است.