اخبار

صفحه اصلی / اخبار

برگزاری ششمین نمایشگاه تولیدات محصلان پوهنتون کاردان

محصلان دیپارتمنت های اداره و تجارت و اقتصاد پوهنتون کاردان ششمین نمایشگاه تولیدات خویش را دایر نمودند. در این نمایشگاه یک روزه محصلان این رشته‌ها در بخش صنعت و تجارت، توانایی ها و ابتکارات خویش را به نمایش گذاشتند.

داکتر سید عبدالمعز میرزاده، رییس پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان، تدویر این گونه نمایشگاه‌ها را برای رشد مسلکی و حرفوی محصلان یک گام ارزنده دانست. آقای میرزاده اضافه نمود:« این نمایشگاه نسبت به گذشته بسیار متفاوت بود و ما از طریق این گونه نمایشگاه ها می توانیم نوآوری ها و تولیدات محصلان رشته های اقتصاد و اداره و تجارت را به نمایش بگذاریم.»

وی همچنین علاوه نمود، تمام تولیدات موجود در این نمایشگاه، ایده ها و ابتکارات محصلان بوده و پس از تلاش های موثر توانستند که به آنها جامه عمل بپوشانند.

این ششمین نمایشگاه تولیدات محصلان پوهنتون کاردان است که به هدف رشد و انکشاف مسلکی مهارت های محصلان رشته های اقتصاد و اداره و تجارت برگزار می گردد.


به اشتراک بگذارید


موضوعات مرتبط

لیسانس در اداره تجارت لیسانس در اقتصاد