کی می‌تواند درخواست بدهد؟

تمام محصلان و فارغان پوهنتون کاردان واجد شرایط دریافت این جایزه هستند. این جوایز به منظور شناسایی افراد موفق که در زندگی دیگران تغییر ایجاد می‌کنند، تنظیم شده است. کارمندان پوهنتون کاردان، اعضای هیت علمی و شرکای ما واجد شرایط درخواست نیستند.

نامزد باید حداقل معیارهای زیر را داشته باشد:

  • فارغ التحصیل پوهنتون کاردان یا محصل برحال در مقاطع لیسانس و یا ماستری باشد
  • داشتن دست آرود در یکی از کتگوری های این جایزه
  • سابقه علمی و انضباطی رضایت بخش در پوهنتون کاردان