د دپیلومونو د پرنټ څانګه

د دیپلومونو د پرنټ څانګه د محصلینو چارو معاونیت د دو نورو څانګو په څېر یوه بله مهمه څانګه ده، چې لاندې فعالیتونه ترسره کوي:

  • د پوهنتون دننه د محصلینو د تحصیلي استادو پرنټ او طی مراحل کول
  • د پرنټ شویو اسنادو په اړه د راپور چمتو کول او د محصلینو چارو معاونیت ته یې وړاندې کول
  • د ډیپلوم او ټرانسکرپټ د کاغذونو ساتلو برخه
  • د اساس، سمستروار او فارغانو کتابونو پرنټول
  • د دیپلوم او ترانسکرپت اړوند باطلو شویو پاڼو ساتنه