په انګلیسي ژبه کې سرټیفکیټ

دا پروګرام درې میاشتنی دی او د هغو کسانو لپاره، چې غواړي د انګلیسي ژبې له اساساتو سره بلد شي؛ ترتیب شوی دی. که غواړئ، چې د انګلیسي ژبې د اړینو مهارتونو په اړه چټک او لازم مالومات ترلاسه کړئ؛ نو CEL مناسب پروګرام دی.

په انګلیسي ژبه کې د سرټیفکیټ پروګرام له تاسو سره مرسته کوي، چې په لنډه موده کې د انګلیسي ژبې له اساساتو سره بلد شئ او ددې ژبې د پرمختللیو پروګرامونو په ځانګړي ډول د DEL یو کلن پروګرام لپاره لازم چمتووالی ونیسئ.