اړیکې

کور / اړیکې

مالومات او نوم‌لیکنه

info@kardan.edu.af

0799528383, 0777528383

امنیتي څانګه

fardin@kardan.edu.af

0780407049

کارموندنه

hr@kardan.edu.af

.

د کاردان پوهنتون څانګېپروان دو څلورلاری، کابل افغانستان


پروان دو څلورلاری، کابل افغانستان


تایمني څلورلاری، کابل افغانستان